Punësimi

Të punësuarit

Kualiteti i lartë i menaxhimit të burimeve njerëzore, që bazohet në punësimin e punonjësve më të mirë,si dhe në krijimin e kushteve për shfrytëzimin e potencialeve të mundshme të të gjithë të punësuarve dhe zhvillimin e tyre personal dhe profesional, paraqet thelbin e orientimit të zhvillimit të MINIMAX. Të gjitha pikat e MINIMAX i kushtojnë shumë vëmendje menaxhimit të burimeve njerëzore.MINIMAX vepron në përputhje me normat ligjore në fushën e barazisë së të punësuarve, nuk lejon diskriminim të bazuar mbi gjininë, racën, ngjyrëne lëkurës, moshën, gjendjen shëndetësore, fetare, bindjet politike apo të bindjeve tjera, anëtarësimit në organizata kombëtare ose sociale, të statusit familjar, gjendjes financiare dhe të orientimit seksual. Të gjithë të punësuarve iu ofrohen mundësitë dhe trajtimi i barabartë në punësim dhe në të gjitha elementet e tjera që rrjedhin nga marrëdhëniete punës. Ne e masim suksesin tonë me rezultatet e punës.


Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i burimeve njerëzore paraqet investim afat-gjatë të MINIMAX në punonjësit e saj. Ne jemi të vetëdijshëm se të punësuarit tanë janë potenciali ynë, te cilët me njohuritë dhe aftësitë e tyre kontribuojnë për krijimin e një procesi të biznesit të suksesshëm dhe fitimprurës. Prandaj, ne ofrojmë trajnime të përhershme në vendin e punës, shpërblime motivuese, nxitjen e sistemit të karrierës dhe barazi në punësim. Ndër segmentet kryesore të strategjisë dhe të menaxhimit janë: shpërblimi, edukimi i përhershëm dhe trajnime profesionale, si dhe diskutimet vjetore të zhvillimit që paraqesin bazat për zhvillimin personal dhe profesional të një individi dhe në të njëjtën kohë shërben si mjet menaxhimi.

Të interesuarit/at e kualifikuar/a mund të dërgojnë CV së bashku me një fotografi në adresën elektronike hr@minimax-ks.com